โองการไหว้ครู


    โองการไหว้ครูโดยอาจารย์หมอยา

  

โองการไหว้ครูโดยอาจารย์หมอยา ท่านที่ใช้โองการไหว้ครูบทนี้ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า.... ท่านได้ปฏิญาณตนว่า "จะให้ความเคารพครูหมอยา ดังหนึ่งอาจารย์ของตน" แลได้มีการไหว้ครูบูชาเทพที่หิ้งบูชาของตนเอง โดยตั้งปณิธานว่าจะบูชาครูทั้ง ๕เป็นสรณะอันได้แก่
๑.ครูเทพเทวา 
๒. ครูอาจารย์ที่ท่านร่ำเรียนมาจนเติบใหญ่และบิดามารดา
๓.ครูอบรมสั่งสอน(อาจารย์หมอยา) 
๔.ครูพักร 
๕.ครูอักษร

          สำหรับท่านที่ได้ตรวจองค์เทพแล้วพบว่า มีหรือท่านที่ได้ไปทำการรับขันธ์มีครูอาจารย์อยู่แล้ว นอกเหนือจากการไหว้ครูบูชาเทพที่ตำหนักของอาจารย์ท่านแล้ว การไหว้ครูบูชาเทพที่หิ้งบูชาของท่านเป็นประจำทุกปีก็ จำเป็นต้องมีเช่นกันจะละเลยเสียมิได้ หากท่านมีครูอาจารย์อยู่แล้ว ก็ให้ไปเรียนถามครูของท่านว่า ควรปฏิบัติเช่นไร ตามโองการด้านล่างนี้ ท่านที่มิได้รับขันธ์หรือ ท่านที่รับขันธ์ มาแล้วแลปราถนาที่จะไหว้ครูก็สามารถปฏิบัติตามโองการด้านล่างนี้ได้ครับ 
          ท่านที่ใช้โองการไหว้ครูบทนี้ ไม่ว่าจะเป็นศิษย์ที่รับขันธ์จากครูหมอยาหรือเป็นเพียงผู้มีความนับถือสายเทพและมีความตั้งใจปฏิบัติไหว้ครู เมื่อโองการได้หลุดออกจากปากท่านเมื่อใดให้ถือเสมือนหนึ่งว่า.... ท่านได้ปฏิญาณตนว่า "จะให้ความเคารพครูหมอยา ดังหนึ่งอาจารย์ของตน จะไม่กล่าวร้าย ให้โทษหรือเทียบบารมี ดังคำว่า .....
ศิษย์มีครู เหมือนงูมีพิษ 
ศิษย์ไร้ครู เหมือนงูไร้พิษ
ศิษย์กตัญญู ย่อมเจริญวัฒนา

 

อนุโมทนาครับทุกท่าน... เนื่องจากมีบางเวบพาดพิงว่าบทไหว้ครูมิได้กล่าวอ้างถึง องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า... หากท่านสังเกตุให้รอบครอบ บทสวดบทแรกจะขึ้นต้นด้วย นะโมสามจบ... นั่นคือความมีใจระลึกถึงพระพุทธองค์ว่าต่อแต่นี้ที่จะกระทำพิธีไหว้ครู ได้กำหนดใจแล้วซึ่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ไว้ในดวงจิต การไหว้ครู เทพเทวา พ่อปู่ฤาษีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้กระทำด้วยความตั้งใจเคารพครูอาจารย์ เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทีแก่ครูอาจารย์ โดยมิได้มุ่งร้ายป้ายสีแก่ท่านใด...ผู้มีปัญญาพึงกระจ่างครับ

           เวบนี้ไม่มุ่งหวังเรี่ยไร ไม่มีสะพานบุญ มีแต่บทความให้ผู้ที่สนใจเรื่องสายเทพได้ศึกษาเมื่อปฏิบัติแล้ว มีศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัย ก็จะเกิดความเชื่อในบาปบุญคุณโทษ ไม่ประพฤติผิด ดำรงตนเป็นคนดี เป็นพ่อบ้านที่ดี แม่บ้านที่ดี เป็นลูกที่ดี ไม่มัวเมากิเลสตัณหา นั่นคือสะพานบุญที่ค่อยๆเกิดขึ้นเอง ให้สามารถก้าวเข้าสู่โลกของพระธรรม โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดและในที่สุด... หากท่านทั้งหลายได้เข้ามาอ่านเวบนี้แล้ว ขอให้ท่านอ่านทุกๆบทความเมื่อพิจาราณาแล้ว ตัวข้าพเจ้าเลว ชอบเรี่ยไรโดยอ้างพระเจ้า ชี้นำให้ผู้ที่เข้ามากระทำสิ่งเลวร้ายขอจงประนามสาปแช่งข้าพเจ้าเถิด แต่ถ้าไม่เป็นความจริง ขอท่านทั้งหลายมีจิตเมตตาแก่ข้าพเจ้าอาจารย์หมอยา ก็จะเป็นอานิสงน์แล้วครับ

**********************************************

พานครูเจ้าพิธีเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีครับ

ด้านซ้ายมือจะเห็นพานครูเจ้าพิธี กำหนดโดย
ธูป ๕ เทียน ๕หมากพูล พวงมาลัยดอกไม้หอม 
เงินกำนัลครู ๑๒ บาท(สำหรับปู่ฤาษีนารอด,ปู่ชีวก)
ให้ทุกท่านที่เข้าร่วมพิธี นำเงินบูชาครูใส่ลงพานครู
ท่านละ๑๒ บาท จบแล ..มอบต่อเจ้าพิธีก่อนทำการบวงสรวงครับ

**************************************************************************************

รายการของไหว้

 

๑.บายศรีปากชาม
๒.กล้วยน้ำว้านับให้ได้ ๑๖ ใบในหนึ่งหวี
๓.ช้าวสามสี (ชาว เหลือง แดง)
๔.กับข้าวหนึ่งอย่างหรือตามศรัทธา
๕.หมาก ๙ คำ
๖.ขนมต้มแดง-ต้มขาว ขนมชั้น ขนมถ้วยฟู
๗.ทองสี่อย่าง (หยิบ หยอด ฝอย ขนุน)
๘.อ้อยลำ มันต้มหนึ่งหัว น้ำรอน-น้ำชา
๙. ผลไม้สามอย่างขึ้นไป
๑๐.พวงมาลัยไม้หอม

 

สำหรับวันไหว้ครูครับในการบวงสรวงให้งดเป็ดหรือไก่ครับ  สำหรับศิษย์สายนาคราชครับ

**********************

โองการไหว้ครู
.................................................
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓จบ)
 .................................................
สะมันตา จักวาเรสุ อันตะราคัจฉันตุเทวะตา 
สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุนันตุ สัคคะโมกขะทัง 
ผลิตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิขิตะจิตตา 
ปริตตัง ภะนันตุ
.................................................................................................................. 

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน 
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม 
ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต 
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง 
สาธะโว เม สุณันตุ 
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา 
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา 
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา (ชุมนุมเทวดา)(ปี่พาทย์เชิญเพลงเชิญครูทางอากาศ)
...............................................
เอหิเทวดา อย่าแชเชือนไปไหน วันนี้จงรับพระบารมีไซ้ค์
ให้ปุปุ มะเรวะหัง นัตถิยังภันเต เทวดาเจ้าอยู่ในเรือนบ้าน
ทั้งแปดทิศนี้จงรับบารมีอ่านโองการที่จะเปิดฟากฟ้า 
พระอิศวรเจ้าประทานพร อัญเชิญ 
(ปี่พาทย์เชิญเพลงตระนิมิต)
 ......................
นะโมเมพรหมมา จะโลกาธิบดี ธูปะ ธีปะ จะบุพผัง 
สักการะวันทะนัง พรหมมา สะหะบะดีนะมังอาทิตย์กัปเป
สุอาคะโต ปัญจะปทุมมังทิตตะวา นะโมพุธธายะ สักการะ
วันทะนังสิทธฺกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตะถาคะโต 
สิทธิเตโช ชะโยนิจัง สิทธิลาโภนิรันตะรัง 
สัพพะสิทธิภะวังตุเม (บูชาพระพรหม)
(ปี่พาทย์เชิญเพลงคุกพาทย์)
..............................................
อุกาสะ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง 
สัพพะสัยยัง วินาสสันติ สิทธิการิยะอะปะระปะชา 
อิมัสมิง ภะวันตุเม 
ทุติยัมปิ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง
สัพพะสัยยัง วินาสันติ สิทธิการิยะ อะปะระปะชา 
อิมัสมิง ภะวันตุเม 
ตะติยัมปิ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทาอาจาริยัง 
สัพพะสัยยังวินาสันติ สิทธิการิยะ อะปะระปะชา 
อิมัสมิง ภะวันตุเม 
(ฤาษี๑๐๘ บูชาครูปู่นารอด)
(ปี่พาทย์เชิญเพลงเสมอเถร)
............................................

คำสวดบูชาองค์พระพิราพ ๏ 
อิมัง พุทธัง องค์พระพิราพัง ขอเอหิจงมา 
ธัมมัง องค์พระพิราพัง ขอเอหิจงมา 
สังฆัง องค์พระพิราพัง ขอเอหิจงมา 
พุทโธ สิทธิฤทธิ ธัมโม สิทธิฤทธิ สังโฆ สิทธิฤทธิ 
สุขะ สุขะ ไชยะ ไชยะ ลาภะ ลาภะ สัพพะธัมมานัง 
ประสิทธิเม ประสิทธิเต พุทโธ สวัสดีมีไชย ธัมโม 
สวัสดีมีไชย สังโฆ สวัสดีมีไชย อิมัง ปทีปัง 
สุรังคันธัง อธิฏฐามิ ๚๛
 
คัดจาก "สมุดพระตำรา พิธีไหว้ครู และพิธีครอบโขน ละคร"
ของพระยานัฏการุรักษ์
  (ปี่พาทย์เชิญเพลงพระพิราพ)
.............................................
คาถาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณังสุขัง อะระหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ 
ท้าวเวสสุวรรณโณจาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ 
..........................................................
โองการพินทุ นาถังอุปนัง พรหม มโน จะ อินโท พิฆเนศโต 
มหาเทโว อหังวันทา มิสัพพาทา 
สิทธิ กิจจัง สิทธิ กัมมัง 
สิทธิการิยัง ประสิทธิเมฯ (บูชาพระพิฆเนศ)
...........................................
อิติปิโสภะคะวา ข้าพเจ้าขออันเชิญพระพุทธมาอยู่เหนือเกล้า
พระพรหม มาอยู่บ่าซ้าย พระนารายณ์มาอยู่บ่าขวา 
พระแม่คงคามาเป็นน้ำลาย พระพายมาเป็นลมปาก 
พระยานาคมาเป็นสร้อยสังวาลย์ 
ขอเชิญพระกาฬมาเป็นดวงใจ ข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใด 
ขอภูติพรายอย่าได้มา กลายใกล้ 
ขออย่าได้ประมาทพลาดพลั้ง ขอให้ปราศจากอาเภทใดๆ 
ขอเชิญคุณครูแต่หนหลัง ครูเทพเทวาครูพ่อปู่ฤาษีนารอด 
ปู่ฤาษีนารายณ์ ปู่ฤาษีตาไฟ ปู่เจ้าสมิงพราย ปู่พิราพ 
ครูฤาษีทั้ง ๑๐๘ ตน ด้วยเดชะ บารมีอันล้ำเลิศ 
ขอให้การบวงสรวงบูชาครูแลรับเทพเทวาจงประสิทธิผล 
(ปี่พาทย์เชิญเพลงเสมอไทย)

----------------------------------------------

วันทิตวา สุคะนาธัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สาธุกัง นะโมพุทธายะ 
ทิพพมันตรานัง ปะวักขามิ ยะถาพลัง ปัญจะอักขรา นิชาตา นโมพุทธายะ 
วัน ทะติฯ นะมัสสิตวา อิสีสิทธิ โลกะนาถัง อะนุตตะรัง อิสีจะพันธนัง สาตรา 
อะหังวันทามิตัง อิสีสิทธิ เวสสะฯ วันทิตวา อาจาริยัง ครูปาทัง อาคัจฉาหิ 
สัพะกัมมา ประสิทธิเม สัพพะอันตรายัง วินัสสันติ สัพพะสิทธิ ภะวันตุเมฯ 
มะอะอุ อธิกะมูลัง ตรีเทวานัง มหาศาสตรา อุอุ อะอะ มะมะ มันตรา อุสาอะวา
มหามันตังฯ  โองการพินธุนาธัง อุปปันนังพรหมา สหบดี นามังอาธิกัปเป 
สุอาคะโต ปัญจะปะทุมัง ทิสวา นะโมพุทธายะ วันทะนังฯ สิทธิกิจจัง 
สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตะถาคะโต สิทธิเตโช ชัยโยนิจจัง สิทธิลาโภ 
นิรันตรัง สิทธิกัมมัง ภะวันตุเมฯ
-----------------------------------------

บทสวดบูชาพระแม่กาลี

โอม ตัสสะ ปาระพะตี กาลีทุรคา ปิยังมะมะ 
ทุติยัมปิ ตัสสะ ปาระพะตี กาลีทุรคา ปิยังมะมะ 
ตะติยัมปิ ตัสสะ ปาระพะตี กาลีทุรคา ปิยังมะมะ (เพลงแขก ศิวาราตรี)
...........................................  

คาถาอัญเชิญพญานาค ตั้งนะโม 3 จบ

นะมามิ ลิละ สาเข ปัตถะ ละปะ ธัมเม สะคะลับตี 
สะเยตานาคะ ลาเชนะยะ ปิสะโตฯ

พระคาถาถวายการสักการบูชาพญานาค

เอหิสังคัง ปิโยนาคะ สุปันนานัง นะมามิหัง กายะ วาจะ 
จิตตัง อะหังวันทา วาสุกรีนาคราช อนันตนาคราช 
ภุชงค์นาคราช นาคาธิบดี ศรีสุทโธ วิสุทธิ เทวา ปูเชมิ

..........................................
คาถาพญาครุฑ
 
อะหัง ครุฑโธ อาคะโต อัสสะมิ นาคะราเช
อัปเปหิ อุทธังนาโค เหฎโธ ครุฑโธ พุทธัง ธัมมัง 
สังฆัง สะระณัง อิติ
..........................................

ตามโองการที่ให้มานี้หากยังมิได้กล่าวถึงองค์เทพของท่านให้ท่านเอ่ยนามหรือ
พระคาถาอันเชิญเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

สิทธิ์อธิเดช พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา 
สิบนิ้วข้าพเจ้า ขอประโนมหัตถ์ ขึ้นนมัสการ ขึ้นเหนือเศียร 
ต่างธูปเทียนบูชาครูบาอาจารย์ วันนี้นับเป็นวันใหม่ เกิดใหม่
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอบารมี ขออันเชิญเหล่าเทพยดาแล
เทวัญทุกชั้นฟ้า อีกทั้งองค์บรมกษัตริย์ขัตติยวงศ์อันเรืองเดช 
แลท้าวไทยเทเวศทุกทิศศา
จงมาสู่สโมสรประชุมช่วยอำนวยชัย มาเป็นเกณท์เป็นปฐม 
ครั้นว่าได้ฤกษ์ดีที่อุดม เป็นปฐมมงคลฤกษ์ให้เบิกชัย 
ขออันเชิญท่านสู่ปรัมพิธีนะบัดนี้เทอญฯ 
(ปี่พาทย์เชิญเพลงเพระนารายณ์/พระปัญจสิงขร)

............................................

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย เครื่องบวงสรวงพร้อมบริวาร
ทั้งหลายแด่ องค์เทพเทวา ครูบาอาจารย์ปู่ฤาษีพ่อแก่ 
ขอท่านได้โปรดเมตตารับเครื่องบวงสรวง เพื่อประโยชน์
เพื่อความสุขของพวกข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่ผ่านมาพวกข้าพเจ้า
ทั้งหลาย กระทำการใดอันเป็นการล่วงเกินครูบาอาจารย์
องค์เทพเทวา ทั้งต่อหน้าแลลับหลัง ที่รู้ก็ดี ทีไม่รู้ก็ดี ที่เห็นก็ดี 
ที่ไม่เห็นก็ดี พวกข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบขอขมา ต่อแต่นี้
สืบไป พวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะบูชาท่านแลกระทำในสิ่งที่
ถูกต้องแลเหมาะสม เมื่อเป็นดังนี้แล้ว
ก็ขอให้พรสี่ข้อนี้ จงสัมฤทธิ์ผล

๑. ข้าพเจ้าทั้งหลายยังเป็นมนุษย์ จึงขออนุญาติต่อองค์เทพ
หรือเจ้าของในตัวที่ติดตามมามีคู่มีครอบครัวได้เหมือน
คนปกติโดยทั่วไป ขอถอนคำสาบาน คำอธิฐานที่จะติดตามคู่
ในอดีตให้ต่างเป็นอิสระต่อกัน หากมีคู่อยู่แล้วก็ขอใหรักกัน
ไปนานๆ หากยังเป็นโสดปราถนาเรื่องคู่ ก็ขอให้สมดังใจ
ปราถนาทุกประการ
๒. ข้าพเจ้าขอไว้ซึ่งหน้าที่การงานที่ดี มีความเจริญก้าวหน้า 
มีวาสนาก็ขอให้ร่ำรวย ลาภฟลุ้คเงินจร
๓. ข้าพเจ้าทั้งหลาย เมื่อมีวาสนาเป็นผู้มีองค์เทพ 
ท่านปราถนาสิ่งใด ก็ขอให้มาดลจิตดลใจแลเหยียบ
เต็มองค์ลงเต็มร่าง
๔. (ใช้ขออธิฐานแก้เคล็ดในดวงชะตา)
  (ปี่พาทย์เชิญเพลงรวมพระยาเดิน กราวนอก-กราวใน เหาะ-โล้)

ต่อจากนี้ท่านใดที่ล้างขันธ์เก่ามาหรือประสงค์จะขึ้นขันธ์ครู ให้ขึ้นบทบูชาครูได้ตรงนี้ครับ

 (ปี่พาทย์เชิญเพลงเซ่นเหล้าครูนั่งกิน)

นะโม  ข้าจะไหว้คุรุเทวา                ครูบาวิทยา  เทวดาบนสวรรค์
ทั้งครูสั่ง ครูสอน กาลปัจจุบัน           เบื้องสวรรค์ทรงประสิทธิ  พรชัย
ถอดถอนคุณมนต์ คุนทน คุณไสย์      ทั้งเสนียดจัญไรให้หายหมดสิ้น
อวมงคลทั่วแคว้นแดนดิน                ทั่วทั้งสิ้นมอดม้วยบรรลัยกัลป์

ข้าจะไหว้เทวา ขมามิหัง                วันทะนัง  สักการะบูชา
เสด็จมาปกปักษ์ พิทักษ์รักษา          ด้วยบุญญา  แลบารมีศรีมงคล
เพื่อเพิ่มพูนกุศลที่ตกหล่น              ให้พูนผลเปี่ยมล้นบุญบารมี
ดิถีมงคลสุขเกษมเปรมปรี               มั่งมีศรีสุขหมดทุกข์ไร้โรคา   เทอญ...

ปาเจราจะริยา โหนติ คุณุตะรานะสาสะกา

ข้าขอประณตน้อมสักการ    บูรพคณาจารย์
ผู้กอปรเกิดประโยชน์ศึกษา ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา     
อบรมจริยา                   แก่ข้าในกาลปัจจุบัน
ข้าขอเคารพอภิวันท์         ระลึกคุณอนันต์
ด้วยใจนิยมบูชา             ขอเดชกตเวทิตา           
อีกวิริยะพา                   ปัญญาให้เกิดแตกฉาน
ศึกษาสำเร็จทุกประการ      อายุยืนนาน
อยู่ในศีลธรรมอันดี          ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี   
ประโยชน์ทวี     แก่ข้าฯและประเทศไทย   เทอญฯ

ปัญญาวุฑิกะเรเตเต ทินโนวาเท นะมามิหัง

จุดประสงค์ของขันธ์ครู...สำหรับท่านที่รับขันธ์มาแล้วได้ทำการล้างขันธ์มา
เนื่องด้วยสาเหตุใดก็ตาม (เสื่อมศรัทธาในเจ้าตำหนักหรือผู้ประสิทธิ์ขันธ์)
ควรขึ้นขันครูแทน โดยวิเคราะห์ดังนี้
๑. เพื่อเรียกขวัญของตัวเอง แลอยู่เย็นเป็นสุข มั่งมีศรีสุข
๒. เพื่อแสดงความกตัญญู ความเคารพต่อองค์เทพของตน
๓. เพื่อบูชาครูทั้ง๕ คือ ครูเทพเทวา  ครูอาจ

บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool